Offers edició

Textos

Edició, assessorament en l'edició de textos professionals o no. Redacció i correcció de textos, e-mails, cartes, sol·licituds, etc... Tant corporatius com personals. Consulteu-me pel privat !

Consulting Textos edició Assessorament

Video

Rodatge i edició de video. Càmera. Edició de DVDs, Blu Ray.... videos per a xarxes socials....

Other video edició