Offers discapacitats

Tramits administratiu

Et puc ajudar en tramits administratius, com tramitar una Beca. Demanar un certificat online. Ajuda per a discapacitats

Consulting tramits ajudes beques discapacitats

Cangur per a nens amb discapacitats

Puc fer de cangur per a nens amb discapacitats

Companionship cangur discapacitats

Tasques de la llar

Ajudar a fer tasques de la llar, anar comprar, cuidar gent gran o amb discapacitats

Help at Home acompanyament tasquesdomestiques gentgran discapacitats

Temes Laborals

Puc assessorar en temes laborals: contractes, entendre nómines, discapacitats, gestions d'altes i baixes laborals....

Consulting nomina contractes feina laboral baixes altes discapacitats

Cuidar personas con discapacidad

Puedo cuidar o hacer compañía a personas con discapacidad en casos puntuales

Companionship discapacitados discapacitats acompanyament acompañamiento cuidar cuidados