Requests catala

practicar el catala

parlo bastant be, pero no escric massa be. M'agradaria fer un resforç amb algu que tingui coneixaments solids del idioma. Podem llegir articles del diari, fer exercisis de gramatica d'algun llibre, o si es possible, corregir alguns textos escrits.

Lessons catala catalan Català