Offers tocar la guitarra

Guitarra bàsica

Puc ensenyar tablatura i nocions bàsiques de guitarra.

Leisure tocar la guitarra guitarra