Video. Edició i muntatge

M'agradaria iniciar-me en el món de l edició. Tinc 0 idea.

This Inquiry belongs to Banc de Temps de Badalona.
Login